Informacje podstawoweRegulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszyWezwania
Informacje podstawowe
ODPOWIEDZ:

Pełna nazwa Spółki:

ENKEV Polska S.A., z siedzibą, 91-203 Łódź, ul. Traktorowa 139.

NIP: 7281007924; REGON: 470975909; BDO: 000017725;

zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000035241, przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS.

Kapitał zakładowy opłacony w całości: 676440,00 zł.

tel.: +48 42 671 87 00;     faks: +48 42 671 87 19                                                

e-mail: sekretariat@enkev.pl     www.enkev.com

Kontakt do pełnomocnika Zarządu ds. kontaktu z akcjonariuszami - Lidia Kamińska, tel.: +48 660 616 776; mail: kaminska.lidia@enkev.pl

Polityka prywatności i RODO
ODPOWIEDZ:Szanowni Państwo,
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) zastąpiło dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE i jest stosowane w krajach UE od 25 maja 2018 r.
W ramach naszych starań, w celu osiągnięcia zgodności z RODO, a także w celu dostarczania informacji o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Enkev Polska S.A. poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Enkev Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Traktorowej 139, 91-203 Łódź, dla której Sąd Rejonowy dla m. Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod nr KRS 0000035241, NIP: 728-100-79-24.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@enkevpolska.com.pl.
Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą w celu:
• realizacji umowy lub zlecenia zawartej między Enkev Polska S.A. a Państwem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) oraz f) RODO;
• marketingowym Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia lub wygaśnięcia umowy, a następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych lub ewentualnego odwołania przez Panią/Pana zgody, jeśli tak zgoda została wyrażona.
Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom:
• w ramach Grupy Kapitałowej Enkev;
• dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne Administratora;
• innym podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy lub zlecenia.
Klauzula informacyjna - Allegro
ODPOWIEDZ:

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

 

 1. Enkev Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Traktorowej 139, 91-203 Łódź, NIP: 728-100-79-24, REGON: 470975909 działając zgodnie z art. 13 ust.  1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych Administratora bądź mailowo na adres: sekretariat@enkev.pl.
 3. Administrator informuje, iż w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e- mail: iod@enkevpolska.com.pl.
 4. Pani/Pana Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego w związku z:
 • realizacji zamówienia oraz zawarcia umowy sprzedaży na odległość, za pośrednictwem portalu Allegro (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), przez cały okres realizacji zamówienia;
 • realizacji ciążących na nas obowiązków, wynikających przede wszystkim z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), przez okres przewidziany tymi przepisami prawa;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z prowadzonymi przez Administratora działaniami oraz świadczeniem usług – dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń.
 1. Pani/Pana Twoje dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom świadczącym dla nas usługi (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT, firmy spedycyjne, telekomunikacyjne, zapewniające obsługę księgową, obsługę płatności) oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa (np. policja).
 2. Posiada Pani/Pan prawo do:
 3. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Przetwarzanie przez Administratora podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji zamówienia.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
kontakt


Telefon +31(0)299 364355
Faks +31(0)299 368409
E-mail office@enkev.com

Zadaj nam pytanie